lesson-1-ego-thumbnaillesson-2b-eros-thumbnaillesson-3-idealis-thumbnaillesson-4-materia-thumbnaillesson-5-spiritu-thumbnail